Наредба РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване типа на тахографи и тахографкси карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.

Наредба 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства.

Наредба Н-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент ЕИО 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент ЕО 561/2006 на Европейският парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилният транспорт, за изменение на Регламенти ЕИО 3821/85 и ЕО 2135/98 на Съвета и отмяна на Регламент ЕИО 3820/85 на Съвета.

Регламент ЕО 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент ЕИО 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.

Регламент ЕО 561/2006 на Европейския парламент и за Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилният транспорт, за изменение на Регламенти ЕИО 3821/85 и ЕО 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент ЕИО 3820/85 на Съвета.

Регламент ЕО 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.

Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти ЕИО 3820/85 и ЕИО 3821/85 на Съвета относно Социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилният транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета.

Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 г. за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти ЕИО 3820/85 и ЕИО 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт.

Указания на ЕО за прилагане на Регламенти 561/2006 и 3821/85:

Указание 1   Указание 2   Указание 3    

Указание 4   Указание 5   Указание 6

Удостоверение за дейности /БГ вариант/ - Регламент ЕО No561/2006 или АЕТР

Удостоверение за дейности /ENG вариант/ - Регламент ЕО No561/2006 или АЕТР

Разпределение на времето за шофиране съгласно АЕТР

Срокове за въвеждане на задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта поред чл. 89А от ЗДвП и писмо N11-00-17/10.02.2006 г. на ИА "АА" гр. София. 

Категория
МПС
Бр.
места
Тонаж Първа
регистрация
Вид превоз Е2 , Е3 в сила от:
 M2  над 8  до 5т.  след 01.10.01  межд.  *****  01.1.2006
 N2  *****  3,5-7,5т.  след 01.10.01  межд.  *****  01.1.2006
 M2  над 8  до 5т.  след 01.10.01  вътр.  *****  01.1.2008
 N2  *****  3,5-7,5т.  след 01.10.01  вътр.  *****  01.1.2008
 M3  над 8  5-10т.  след 01.10.01  межд.+вътр.  неотг  01.1.2006
 N2  *****  7,5-12т.  след 01.10.01  межд.+вътр.  неотг  01.1.2006
 M3  над 8  5-10т.  след 01.10.01  межд.  отг  01.1.2006
 N2  *****  7,5-12т.  след 01.10.01  межд.  отг  01.1.2006
 M3  над 8  5-10т.  след 01.10.01  вътр.  отг  01.1.2007
 N2 ***** 7,5-12т. след 01.10.01 вътр. отг 01.1.2007
M3 над 8 над 10т. ***** межд. ***** 01.1.2004
N3 ***** над 12т. ***** межд. ***** 01.1.2004
M3 над 8 над 10т. ***** вътр. ***** 01.1.2006
N3 ***** над 12т. ***** вътр. ***** 01.1.2006

Не се изисква наличието на УОС за МПС от категории М2, N2 до 12т. и М3 до 10т. с първоначална регистрация преди 01.10.2001г. След 20.03.2006 г. не се извършва технически преглед на автомобили, неотговарящи на тези изисквания!